21 december, wintertijd voor vrouwen, lichte lente voor mannen!

boekhouder veenendaal

Gelijke behandeling voor
mannen en vrouwen,
ook in verzekeringsland!

Tip:  overlijdensrisicoverzekering afsluiten : mannen ná  21 december 2012 / vrouwen vóór 21 december 2012! (vrouwen: bestaande verzekering omzetten, lagere  premie!)

 

Dezelfde polis voor man en vrouw.

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat er vanaf 21 december 2012 in de EU door verzekeraars in de premiestelling geen onderscheid meer mag worden gemaakt op basis van geslacht. In de EU-regelgeving is opgenomen dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden. Voor verzekeringspremies werd tot nu toe een uitzondering gemaakt, maar het hof heeft daar nu een einde aan gemaakt.

Geen uitzonderingen

De bestaande uitzondering op het verbod op seksediscriminatie komt hiermee te vervallen. In Nederland wordt seksediscriminatie op grond van die uitzondering onder andere nog toegepast bij individuele levensverzekeringen. Omdat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen, hanteren levensverzekeraars bij een gelijke uitkering doorgaans een verschillende premie voor vrouwen en mannen. Bij een overlijdensrisicoverzekering is de premie bij een vrouwelijke verzekerde daarom lager dan bij een mannelijke verzekerde. Bij een lijfrenteverzekering daarentegen is het omgekeerde het geval: voor een gelijke uitkering moet bij een vrouw meer worden betaald dan bij een man.

Unisekstarieven
Als gevolg van genoemde uitspraak zullen de levensverzekeringsmaatschappijen unisekstarieven moeten hanteren voor nieuwe levensverzekeringen die vanaf 21 december 2012 worden afgesloten. Het verschil in leven- en sterfterisico zal door de verzekeraars naar verwachting in de sfeer van een gewogen gemiddelde over de diverse verzekeringsvormen worden verdisconteerd. Dit betekent dat voor nieuwe posten de premies voor mannen of vrouwen in specifieke gevallen omhoog of omlaag gaan.

Collectief pensioen
Bij collectieve pensioenverzekeringen geldt voor uitvoeringsovereenkomsten (middelloon, eindloon) al dat de pensioenuitkering voor mannen en vrouwen gelijk is. De werknemerspremie was hier ook al verplicht ongedifferentieerd.

Bij beschikbare premieregelingen zal een zogenoemde doorsneepremie voor zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen moeten worden toegepast. Bovendien moeten de pensioenuitkeringen voor mannen en vrouwen hetzelfde zijn. Dit zal afhankelijk van de pensioenvorm tot een herziening van de premiestructuur kunnen leiden.

Hans van der Knijff  CB


Reacties zijn gesloten.