13 Tips voor de aangifte Inkomstenbelasting 2012

 

administratie veenendaal
 

Het is alweer bijna 1 april.

De datum waarop de aangifte Inkomstenbelasting 2012
binnen moet zijn bij de Belastingdienst.

 

 

Hieronder 13 tips om je voordeel mee te doen:

1.       Doe altijd aangifte

Niet iedereen krijgt een aangiftebrief, maar dat betekent niet dat je geen aangifte mag doen. Het is zelfs slimmer om altijd aangifte te doen. Er zijn bijna altijd wel aftrekposten waar je gebruik van kunt maken. Je laat toch geen geld bij de belastingdienst liggen!

2.       Check de vooraf ingevulde aangifte

Vanaf 1 maart is het mogelijk om met gebruikmaking van je DigiD op www.belastingdienst.nl  de vooraf ingevulde aangifte te downloaden. Hierbij heeft de Belastingdienst al een groot aantal gegevens ingevuld. Controleer het wel, want je blijft altijd zelf verantwoordelijk en wie weet is er nog voordeel te halen.

3.       Verdien geld met het schuiven met bepaalde inkomsten en aftrekposten

Door dat slim te doen, valt geld te verdienen. Een voorbeeld: de ene fiscaal partner zit met de top van het inkomen in het 42%-tarief, de andere betaalt 52%. In deze situatie is het voordelig om (een deel van) de aftrekposten naar de meestverdienende partner te schuiven.

Vul niet klakkeloos alle aftrekposten in bij de meestverdienende partner. Op het moment dat door de aftrek het inkomen in een lager tarief wordt belast dan dat van de minstverdienende partner, mis je belastingvoordeel. Op dat moment kan de minstverdienende partner beter ook een deel van de aftrek voor zijn rekening nemen.

 LET OP:


Je mag niet schuiven met ’persoonlijk’ inkomen dat bestaat uit loon, winst, AOW, pensioen of een andere uitkering. Tel het inkomen van je fiscaal partner dus niet op bij dat van jezelf.

4.       Laat de fiscus meebetalen aan je goede doelen

Giften aan goede doelen mag je aftrekken van je inkomen als de doelen een ANBI-status hebben. Bij giften aan bepaalde culturele instellingen mag je zelfs 125% aftrekken van je belastbaar inkomen. Kijk voor meer info en de ANBI-lijst op http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/voorwaarden_gewone_giften/voorwaarden_voor_het_aftrekken_van_gewone_giften .

5.       Weet welke kosten voor je eigen woning aftrekbaar zijn

Heb je een eigen woning en is dit ook je hoofdverblijf, dan zijn de volgende kosten aftrekbaar:

* periodieke erfpachtcanon (afkoopsommen voor erfpacht zijn niet aftrekbaar)

* rente over de schuld in verband met aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning (de al dan niet hypothecaire ‘eigenwoninglening’ dus)

* vooruitbetaalde rente op de eigenwoninglening(en) die betrekking heeft op de eerste zes maanden van 2013

* boeterente in verband met het oversluiten van een eigenwoninglening

* afsluitprovisie voor de lening (minus eventueel ontvangen retourprovisie)

* door de hypotheekverstrekker berekende bereidstellingsprovisie

* taxatiekosten voor de lening

* notariskosten met betrekking tot de hypotheekakte

* notariskosten in verband met doorhaling van de hypotheekakte

* prolongatierente (rente die wordt berekend als de akte niet binnen de gestelde termijn wordt gepasseerd)

* kosten van hypotheekadvies (mits er daadwerkelijk sprake is van financiering en de kosten in redelijke verhouding staan tot de arbeidsprestatie)

* kosten van de Nationale Hypotheek Garantie

* periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming

* Bouwrente en grondrente, voor zover ze betrekking heeft op de periode na het sluiten van de koopovereenkomst

* Betaalde borgstellingprovisie (aan bijvoorbeeld ouders die borg staan voor de hypotheek)

* alle rente van hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 januari 1996

* Als je na 28 oktober 2012 je eigen woning hebt verkocht en bent blijven zitten met een restschuld kun je de rente over die restschuld aftrekken (invullen onder ‘Eigen woning’ > ‘Aftrekbare rente en financieringskosten eigen woning’

Leen je geld bij familie voor je eigen woning, denk er dan aan om de betaalde rente en afsluitprovisie af te trekken. Leen je zelf geld aan familie, dan zijn ontvangen rente en afsluitprovisie onbelast.

In de meeste gevallen is het voordeliger om het SEW aan de meest verdienende partner toe te rekenen. Het is ook mogelijk om aan ieder een deel toe te rekenen. Probeer hiermee te schuiven tot je het hoogste voordeel hebt bereikt.

6.       Gebruik de juiste WOZ-waarde

Gebruik de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2011(!) Gebruik dus niet de nieuwe WOZ-waarde op de OZB-aanslag voor 2013.

Ben je verhuisd, dan geldt altijd de datum waarop je bent ingeschreven op het betreffende adres. De werkelijke verhuisdatum is dus niet meer relevant.

7.       Denk aan de dividendbelasting

Heb je in 2012 dividend ontvangen, dan mag je de ingehouden belasting aftrekken bij de aangifte.

8.       Vraag alsnog toeslagen aan

Tot 1 april 2013 heb je de mogelijkheid om toeslagen aan te vragen op www.toeslagen.nl. Bij uitstel van de aangifte heb je zelfs nog de tijd tot de datum waarop dit uitstel afloopt. Attendeer ook kinderen boven de 18 jaar op deze mogelijkheid.

9.       Vergeet de ouderschapsverlofkorting niet

Heb je in 2012 ouderschapsverlof opgenomen, dan heb je recht op ouderschapsverlofkorting. Van je werkgever krijg je een overzicht. Heb je dit nog niet ontvangen, vraag er dan om. De ouderschapsverlofkorting bedraagt het aantal opgenomen uren in 2012 maal € 4,18.

10.   Haal meer uit je studie

Heb je in 2012 op eigen rekening een studie gevolgd, dan zijn deze kosten aftrekbaar. Het moet wel gaan om een studie die gericht is op het verwerven van inkomen.

11.   Weet welke ziektekosten je nog mag aftrekken

Ziektekosten zijn aftrekbaar boven een drempel. Deze drempel is afhankelijk van het inkomen, maar bedraagt minimaal € 125 en bij fiscale partners samen € 250. Bij de aangifte kun je berekenen of je boven deze drempel uit komt.

Met ingang van 2012 zijn de kosten van een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist en huidtherapeut ook aftrekbaar als de behandeling niet op voorschrift of onder begeleiding van een arts heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is dat door deze paramedicus een verklaring is afgegeven met daarin de volgende gegevens:

* gegevens waaruit blijkt dat degene die de verklaring afgeeft een paramedicus is zoals hiervoor genoemd

* naam, praktijkadres, telefoonnummer en handtekening van de paramedicus

* naam adres en BSN van de behandelde persoon

* de aandoening die aanleiding is voor de behandeling

* het aantal behandelingen dat voortvloeit uit ziekte of invaliditeit

* dagtekening van de verklaring

LET OP:
Er is alleen aftrek mogelijk voor behandeling van aandoeningen. Preventieve behandelingen zijn niet aftrekbaar.

12.   Maak het jezelf gemakkelijk

Houd je aangifte Inkomstenbelasting 2011 en je eventuele voorlopige aanslagen over 2012 bij de hand en zorg dat je een geldige DigiD-inlogcode hebt.

13.   Kom je er niet uit?

Bel mij: 0318-507061 of mail naar hans@adfiscalia.nl.

Hans van der Knijff CB


Reacties zijn gesloten.